• Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

    software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

    hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

    mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

  • NEWS & REPORT
  • Nghi Quyet Dai Hoi Co Dong                         
    Bien Ban Kiem Phieu                                   
    Bao cao ty le an toan TC 6 dau nam 2017      
    Bao cao TC 30.06.2017                                
    Quyet dinh giai the shf                                 
    Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
    phuong an giai the                                        
    CBTT24-giai the shf                                      
    Cong bo thong tin                                         
    Nghi quyet DHDCD 2017                                
    UY QUYEN ĐHCD 2017                                 
    Thu moi                                                         
    Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                  
    Giay dang ky hop DHCD 2017                        
    Chuong trinh DHCD                                       
    QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich           
    CBTT24h chuyen nhuong T&T                        
    BC ty le an tai chinh 2016                              
    BCKT 2016                                                   
    Thông báo kết quả giao dịch                            
    CBTT24h chap nhan giao dich shf                    
    QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                
    BCTC ban nien soat xet 2016                          
    BC TLATTC ban nien soat xet 2016                  
    BCTLATTC 31122015                                       
    BCTC KToan 2015                                           
    BCTC30062015                                               
    BCTLATTC30062015                                        
    BCKQGD PSI của CĐNB                                 
    BCKQGDSHB của người có liên quan               
    TBGDPSI Của CDNB                                       
    TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan      
    TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan      

    SHF BCTC da kiem toan 2014                           
    SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan                    

    BCTC Q3                                                         

    SHF_ BCTC 2014 semiannual review                  
    SHF BC TLATTC semiannual review 2014           

    SHF Adequacy Ratio Finance Report 2013          

    SHF Financial Report 31.12.2013                       

    Appointed investment director Nguyen Ngoc Nghi

    Appointed investment director

    Luu Nguyen Chi Nhan                                        

    Resolution Shareholders                                    

    Report on change in ownership of major

    shareholder                                                       

    Report financial adequacy ratio 30-6-2013            

    Report financial adequacy ratio 31.12.2012          

    The financial statements have been reviewed 2013

    Financial Report SHF - 31.12.2012                      

    World Economy 2012-2013                                

    SHF Macro Note December 2012                         Announced relocation of the head office              
    License adjusting                                              

    KQKDQ3.2012                                                  
    SHF newsletter 09.10.2012                                
    SHF newsletter 17.09.2012                                
    SHF newsletter 27.08.2012                                

    SHF weekly newsletter 20.08.2012                     

    SHF Weekly Newsletter 13.08.2012
    August 6th newslettter  
     
     

    ...

  • Nghi Quyet Dai Hoi Co Dong                         
    Bien Ban Kiem Phieu                                   
    Bao cao ty le an toan TC 6 dau nam 2017      
    Bao cao TC 30.06.2017                                
    Quyet dinh giai the shf                                 
    Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
    phuong an giai the                                        
    CBTT24-giai the shf                                      
    Cong bo thong tin                                         
    Nghi quyet DHDCD 2017                                
    UY QUYEN ĐHCD 2017                                 
    Thu moi                                                         
    Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                  
    Giay dang ky hop DHCD 2017                        
    Chuong trinh DHCD                                       
    QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich           
    CBTT24h chuyen nhuong T&T                        
    BC ty le an tai chinh 2016                              
    BCKT 2016                                                   
    Thông báo kết quả giao dịch                            
    CBTT24h chap nhan giao dich shf                    
    QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                
    BCTC ban nien soat xet 2016                          
    BC TLATTC ban nien soat xet 2016                  
    BCTLATTC 31122015                                       
    BCTC KToan 2015                                           
    BCTC30062015                                               
    BCTLATTC30062015                                        
    BCKQGD PSI của CĐNB                                 
    BCKQGDSHB của người có liên quan               
    TBGDPSI Của CDNB                                       
    TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan      
    TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan      

    SHF BCTC da kiem toan 2014                           
    SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan                    

    BCTC Q3                                                         

    SHF_ BCTC 2014 semiannual review                  
    SHF BC TLATTC semiannual review 2014           

    SHF Adequacy Ratio Finance Report 2013          

    SHF Financial Report 31.12.2013                       

    Appointed investment director Nguyen Ngoc Nghi

    Appointed investment director

    Luu Nguyen Chi Nhan                                        

    Resolution Shareholders                                    

    Report on change in ownership of major

    shareholder                                                       

    Report financial adequacy ratio 30-6-2013            

    Report financial adequacy ratio 31.12.2012          

    The financial statements have been reviewed 2013

    Financial Report SHF - 31.12.2012                      

    World Economy 2012-2013                                

    SHF Macro Note December 2012                         Announced relocation of the head office              
    License adjusting                                              

    KQKDQ3.2012                                                  
    SHF newsletter 09.10.2012                                
    SHF newsletter 17.09.2012                                
    SHF newsletter 27.08.2012                                

    SHF weekly newsletter 20.08.2012                     

    SHF Weekly Newsletter 13.08.2012
    August 6th newslettter  
     
     

    ...

  • ABOUT SHF
  • Established in 2008, Saigon – Hanoi Fund Management Company (SHF) provides clients with professional financial services of: Investment Fund Management, Portfolio Management and Financial Advisory.
    Our founders are the leading corporations playing key roles in the country’s economy. That means we can provides our clients with exclusive profitable investment opportunities (especially in coal, mineral and power exploitation, infrastructure and real estate busineness, ports management, rubber, finance and banking investment …).
    As at 30 June 2011, assets under management totalled $200 million.