• Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

  software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

  hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

  mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

 • NEWS & REPORT
 • Nghi Quyet Dai Hoi Co Dong                         
  Bien Ban Kiem Phieu                                   
  Bao cao ty le an toan TC 6 dau nam 2017      
  Bao cao TC 30.06.2017                                
  Quyet dinh giai the shf                                 
  Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
  phuong an giai the                                        
  CBTT24-giai the shf                                      
  Cong bo thong tin                                         
  Nghi quyet DHDCD 2017                                
  UY QUYEN ĐHCD 2017                                 
  Thu moi                                                         
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                  
  Giay dang ky hop DHCD 2017                        
  Chuong trinh DHCD                                       
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich           
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                        
  BC ty le an tai chinh 2016                              
  BCKT 2016                                                   
  Thông báo kết quả giao dịch                            
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                    
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                
  BCTC ban nien soat xet 2016                          
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016                  
  BCTLATTC 31122015                                       
  BCTC KToan 2015                                           
  BCTC30062015                                               
  BCTLATTC30062015                                        
  BCKQGD PSI của CĐNB                                 
  BCKQGDSHB của người có liên quan               
  TBGDPSI Của CDNB                                       
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan      
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan      

  SHF BCTC da kiem toan 2014                           
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan                    

  BCTC Q3                                                         

  SHF_ BCTC 2014 semiannual review                  
  SHF BC TLATTC semiannual review 2014           

  SHF Adequacy Ratio Finance Report 2013          

  SHF Financial Report 31.12.2013                       

  Appointed investment director Nguyen Ngoc Nghi

  Appointed investment director

  Luu Nguyen Chi Nhan                                        

  Resolution Shareholders                                    

  Report on change in ownership of major

  shareholder                                                       

  Report financial adequacy ratio 30-6-2013            

  Report financial adequacy ratio 31.12.2012          

  The financial statements have been reviewed 2013

  Financial Report SHF - 31.12.2012                      

  World Economy 2012-2013                                

  SHF Macro Note December 2012                         Announced relocation of the head office              
  License adjusting                                              

  KQKDQ3.2012                                                  
  SHF newsletter 09.10.2012                                
  SHF newsletter 17.09.2012                                
  SHF newsletter 27.08.2012                                

  SHF weekly newsletter 20.08.2012                     

  SHF Weekly Newsletter 13.08.2012
  August 6th newslettter  
   
   

  ...

 • Nghi Quyet Dai Hoi Co Dong                         
  Bien Ban Kiem Phieu                                   
  Bao cao ty le an toan TC 6 dau nam 2017      
  Bao cao TC 30.06.2017                                
  Quyet dinh giai the shf                                 
  Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
  phuong an giai the                                        
  CBTT24-giai the shf                                      
  Cong bo thong tin                                         
  Nghi quyet DHDCD 2017                                
  UY QUYEN ĐHCD 2017                                 
  Thu moi                                                         
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                  
  Giay dang ky hop DHCD 2017                        
  Chuong trinh DHCD                                       
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich           
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                        
  BC ty le an tai chinh 2016                              
  BCKT 2016                                                   
  Thông báo kết quả giao dịch                            
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                    
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                
  BCTC ban nien soat xet 2016                          
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016                  
  BCTLATTC 31122015                                       
  BCTC KToan 2015                                           
  BCTC30062015                                               
  BCTLATTC30062015                                        
  BCKQGD PSI của CĐNB                                 
  BCKQGDSHB của người có liên quan               
  TBGDPSI Của CDNB                                       
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan      
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan      

  SHF BCTC da kiem toan 2014                           
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan                    

  BCTC Q3                                                         

  SHF_ BCTC 2014 semiannual review                  
  SHF BC TLATTC semiannual review 2014           

  SHF Adequacy Ratio Finance Report 2013          

  SHF Financial Report 31.12.2013                       

  Appointed investment director Nguyen Ngoc Nghi

  Appointed investment director

  Luu Nguyen Chi Nhan                                        

  Resolution Shareholders                                    

  Report on change in ownership of major

  shareholder                                                       

  Report financial adequacy ratio 30-6-2013            

  Report financial adequacy ratio 31.12.2012          

  The financial statements have been reviewed 2013

  Financial Report SHF - 31.12.2012                      

  World Economy 2012-2013                                

  SHF Macro Note December 2012                         Announced relocation of the head office              
  License adjusting                                              

  KQKDQ3.2012                                                  
  SHF newsletter 09.10.2012                                
  SHF newsletter 17.09.2012                                
  SHF newsletter 27.08.2012                                

  SHF weekly newsletter 20.08.2012                     

  SHF Weekly Newsletter 13.08.2012
  August 6th newslettter  
   
   

  ...

 • ABOUT SHF
 • Established in 2008, Saigon – Hanoi Fund Management Company (SHF) provides clients with professional financial services of: Investment Fund Management, Portfolio Management and Financial Advisory.
  Our founders are the leading corporations playing key roles in the country’s economy. That means we can provides our clients with exclusive profitable investment opportunities (especially in coal, mineral and power exploitation, infrastructure and real estate busineness, ports management, rubber, finance and banking investment …).
  As at 30 June 2011, assets under management totalled $200 million.